طراحی و مشاوره ساخت کارخانه داروسازی در سه فاز مختلف

پروژه های انجام شده در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز توسط گروه مهندسین پوران مهر سپنتا

طراحی و پیشنهاد نقشه اولیه سه سایت موجود جهت ساخت کارخانه داروسازی با بیش از 5000 متر مربع

مشاوره و اعلام نکات مطابق با الزامات GMP در سایت فعلی

بازخوردها