نکاتی درخصوص بازرسی كپسول هاي اطفاء حريق :

1- داغي قطعات تعويضي كپسول هاي اطفاء حريق از پيمانكار شارژ كننده گرفته شود.

2- بررسي وضعيت فيزيكي خاموش كننده ها .

3- نتيجه تست هيدرواستاتيك كليه كپسول ها طي نامه اي از طرف پيمانكار ابلاغ گردد. این آزمون با توجه به وزن سیلندر هزینه ای دربر دارد، پس به عواملی که به رایگان انجام داده اند و میدهند مشکوک باشید

4- هدف از بازديد كپسول ها اطمينان يافتن از عملكرد موثر و ايمن خاموش كننده در موقع بروز حريق مي باشد.

5- پيمانكار شارژ كننده كپسول هاي اطفاء حريق مي بايست با هماهنگي و احد HSE آموزش اطفاء حريق بر گزار نموده و از كپسول هاي تاريخ گذشته براي اين منظور استفاده نمايد .

6- سيم پلمب به گونه اي باشد كه در مواقع ضروري به راحتي بريده شود .

7- كپسولهاي اطفاء حريق هنگام تحويل به صورت گزينشي وزن شود.

8- درجه فشار سنج كپسول ها به صورت چشمي كنترل شود.

9- كارت شارژ بر روي كپسول ها الصاق گردد.

10-بازديد ماهيانه از كليه كپسول ها ي اطفاء حريق غير از CO2 كه هر 6 ماه يكبار مي بايست بازرسي گردد.

11- بازرسي ساليانه براي اطلاع از كيفيت و كميت مواد خاموش كننده و براساس قانون نياز شارژ مجدد در دوره های یک ساله.

12- تست هيدرو استاتيك هردو سال يكبار براي اطمينان از سالم بودن بدنه كپسول ها انجام شود.

13- خاموش كننده بعد از استفاده بلافاصله بايد شارژ شده و در محل خو د مستقر گردد .

14- مانور حداقل هر 6 ماه يكبار طبق آيين نامه مي بايست انجام شود وكليه افراد لازم است در مانور شركت نمايند .

15- در كارگاه هائي كه افراد آتش نشان دارند هر ماه يكبار مانور برگزار گردد و كارگاه هائي كه افراد آتش نشان ندارند بطور تدريجي كليه افراد اموزش آتش نشاني ببينند و همچنين كليه نگهبانان در اين زمينه اموزش ديده باشند .

16-هنگام جمع آوري كپسول هاي اطفاء حريق براي شارژ مي بايست به جاي آنها كپسول جايگزين مستقر نمود و یا کلیه کپسول ها در چند بازه زمانی جهت شارژ ارسال شود

17- دوره بازرسي خاموش كننده ها بعد از نصب هر ماه يكبار است و در هر بازرسي موارد زير بايستي بازرسي گردد

18-كپسول اطفاء حريق در محل استقرار تعيين شده قرار داده شود .

19- مانعي در مسير دسترسي به كپسول اطفاء حريق وجود ندشته باشد.

20- راهنماي عمل خاموش كننده بررو ي كپسول يا در كنار آن نصب شده باشد.

21- پلمب خاموش كننده باز نشده باشد .

22- وزن خاموش كننده مشخص گردد، معمولاً مقدار وزن كل بايد برابر مقدار درج شده بر روي كپسول باشد .

بازخوردها