کریستاله شدن محلول در اثر کاهش دمای محلول و افزایش غلظت آن بروز می کند بنابرین هر عاملی که در کاهش دما و افزایش غلظت موثر و دخیل باشد می تواند به عنوان عامل بالقوه محسوب می شود. آب برج خنک کننده موجب کاهش دمای محلول و سیال گرم کننده باعث افزایش غلطت می گردد. پس چنانچه این دو عامل به گونه ای کنترل نشده در سازوکار چیلر دخالت کنند، می توانند موجبات بروز این پدیده را به کم هم فراهم آورند.


گاهی اوقات سیستم نه به هنگام روشن بودن، بلکه به هنگام خاموش شدن کریستاله می شود. در این صورت باید به صحت عملکرد رقیق سازی پیش از خاموش شدن کامل مشکوک شد. چیلرها پیش از خاموش شدن کامل، فرایند رقیق سازی را به مدت محدودی طی می کنند. در این فرایند بخشی از مبرد وارد مدار ابزوربر می شود تا غلظت مربوط به آن درست عمل نکند، ممکن است غلظت محلول به وقت خاموشی بیش از این مقدار شود در نتیجه به هنگام راه اندازی مجدد سیستم در حالت کریستاله روشن خواهد شد و دامنه آن گسترش خواهد یافت.


هرگاه دمای محلول به طور چشم گیری کاهش یابد پدیده کریستاله شدن افزایش یافت که اولین محل ایجاد این پدیده در ورودی مبدل حرارتی محلول می باشد و در ضمن صدای کارکرد پمپ محلول از حالت عادی نیز تغییر خواهد کرد.


رسوب گرفتگی لوله های کندانسور و ابزوربر یکی از عوامل ناکارآمد انتقال حرارت بوده که این باعث افزایش دمای محلول و افزایش غلظت جادب گشته که این خود باعث ایجاد کریستالیزاسیون در چیلر خواهد شد.


نشتی در سیستم نیز می تواند باعث بروز پدیده کریستالیزاسیون گردد.


همانطوریکه از نمودار ASHRE که در بالا ارائه شده در مورد محلول لیتیم بروماید پیداست در محدوده دمایی  درجه سانتیگراد با غلظت محلول امکان کریستاله شدن محلول بسیار زیاد است.

دیاگرام خواص محلول آب-لیتیم بروماید با منحنی کریستاله شدن را نشان می دهد

بازخوردها