چرخه PDCA در سال 1930 توسط والتر شو ارت به وجود آمد و دکتر دمینگ تکامل یافته  آن را ارائه نمود.

FOCUS PDCA يك‌ روش‌ علمي‌ و تکنیک كاربردي‌ براي‌ ارتقاي‌ عملكرد فرايند ها می باشد و يك‌ جعبه‌ ابزار كامل‌ و مرتبط‌ مديريتي‌ برخوردار است . در اين‌ روش‌ از بارش‌ افكار ، روش‌ گروه‌ اسمي‌ و جدول‌ اولويت‌ بندي‌ براي‌تصميم‌ گيري‌ تيمي‌ ، بيان‌ فرصت‌ براي‌ شناخت‌ جامع‌ و خلاصه‌ عملكرد فرآيند و نيز تدوين‌ عملكرد مطلوب‌ آن‌، نمودار قالبي‌ براي‌ شناخت‌ كلي‌ فرايند و نيز درك‌ سيستميك‌ آن‌ ، نمودار جريان‌ فرايند براي‌ شناخت‌ جزئيات‌ و ترسيم‌ بهترين‌ نمودار جريان‌ فرايند و همچنين‌ شناسايي‌ فعاليتهاي‌ در ارتباط‌ با مشتريان، نمودار علت‌ و معلول‌ براي‌ تعيين‌ متغيرهاي‌ مؤثر بر عملكرد فرايند و استفاده‌ از نمودار همگرايي‌براي‌ تدوين‌جامع‌ عوامل‌ موثر ، نمودارهاي‌ كنترل‌ و روشهاي‌ آماري‌ مناسب‌ و ساده‌ براي‌ تحليل‌ درست‌ و توجه‌ به پيشگيري‌ و نقص‌ صفر و نيز شناخت‌ نوسانات‌ خاص‌ براي‌ اصلاح‌ اوليه‌ آنها و اجتناب‌ از آنها در ترسيم‌ وضعيت‌ موجود فرايند و برنامه‌ ريزي‌ ساده‌ و كاربردي‌ استفاده‌ مي‌ گردد .

براي ارتقاي این فرآيندها از  9 روش زیر در مراحل مختلف استفاده می شود که عبارتند از :

 Find
در اين‌ مرحله‌ با استفاده‌ از دو ابزار زیر فرايند داراي‌ اولويت‌ براي‌ ارتقا از ابعاد مختلف‌ توصيف‌ مي‌شود .

1 – بیان فرصت    2 – نمودار قالبی

Organize

در اين‌ مرحله‌ صاحبان‌ فرايند يعني‌ كساني‌ كه‌ حداقل‌ در يك‌ مرحله‌ از مراحل‌ فرايند دخيل‌ بوده‌ به‌ عنوان‌ تيم‌ ارتقا سازماندهي‌ مي‌ شوند .

Clarify

در اين‌ مرحله‌ روند فعلي‌ و عملكرد موجود فرايند توسط دو ابزار زیر مشخص می گردند

1 -  نمودار جريان‌فرايند      2 -  نمودار جريان‌ داده‌ ها

Understand

در اين‌ مرحله‌ كليه‌ عللي‌ را كه‌ باعث‌ مي‌ شوند فرايند به‌ شكل‌جاري‌ عملكرد رضايت‌ بخشي‌ نداشته‌ باشد ، ليست‌ مي‌گردند و در اين‌ مرحله‌ از دو ابزار زير استفاده‌ مي‌گردد :

1 – نمودار همگرایی    2 – نمودار علت و معلول

Select

در اين‌ مرحله‌ علل‌ اصلي‌ از بين‌ علل‌ فهرست‌ شده‌ در نمودار علت‌ و معلول‌ به‌ كمك‌روشهاي‌ تصميم‌ گيري‌ گروهي‌ مشخص‌می شود و سپس‌ راه‌ حل هاي‌ احتمالي‌ براي‌ برطرف‌ نمودن علل ممكن با روش بارش افكار تعيين می شود سپس‌ با تعيين‌ معيارها و مقياس‌ امتياز دهي‌ با استفاده‌ از جدول‌ اولويت‌ بندي‌ نسبت‌ به‌ انتخاب‌ راه‌ حل هاي‌ داراي ‌اولويت‌ اقدام‌ مي‌نماییم .

Plan

در اين‌ مرحله‌ فعاليتهاي‌ لازم‌ براي‌ اجراي‌ راه‌ حل‌ انتخاب‌ شده‌ با روش‌ بارش‌ افكار فهرست‌ شده‌ و پس‌ از تعيين‌ توالي‌ آنها برنامة‌ اجرايي‌ نوشته‌ مي‌شود و در آن‌ افراد مسئول‌ فعاليتها و زمان‌ و مكان‌ اجراي‌آنها مشخص‌ مي‌گردد .

Do

در اين‌ مرحله‌ برنامة‌ اجرايي‌ به‌ مورد اجرا گذاشته‌ مي‌شود و بدنبال‌ اجرا و يا در جريان‌ آن‌ ،داده‌هاي‌ مورد نياز جمع‌آوري‌ مي‌شوند .

Check

در اين‌ مرحله‌ داده‌ هاي‌ جمع‌آوري‌ شده‌ را در نمودار جريان‌ داده‌ نشان‌مي‌دهيم‌ و نتايج‌ حاصله‌ را با نتايج‌ قبل‌ از ارتقا مقايسه‌ مي نماییم‌ .

Act

در اين‌ مرحله‌ با توجه‌ به‌ نتايج‌ بدست‌ آمده‌ نسبت‌ به‌ تثبيت‌ فرايند يا بررسي‌ و تجديد نظر در مراحل‌ انجام‌ گرفته‌ اقدام‌ مناسب‌ را انجام‌ مي‌دهيم‌ .

دانلود فایل تکنیک  FOCUS-PDCA

بازخوردها