الزامات انبارهاي داروئی 
1- تمهيداتي بعمل آيد تا از ورود اشخاص غيرمجاز به انبارهای مختلف جلوگيري شود.
2- فضا و متراژ انبارهای مختلف بايد کافي باشد تا بتوان درون این انبارها ضمن انبارداري مرتب گروه هاي مختلف محصولات داروئي شامل: (محصولات قرنطينه، محصولات ریجکت شده، محصولات مرجوعي و محصولات جمع آوري شده، محصولات ضایعاتی، محصولات نارکوتیک، محصولات انبار سرد (2-8)، محصولات انبار خنک (8-15) را بطور مجزا نگهداری نمود.

3- فضای انبار برای گنجاندن مواد و محصولات بصورت منظم و جدا از یکدیگر بدور از فشردن و تل انبار کردن باید کافی باشدساختمان انبارها بايد محكم و ارتفاع آن بين 6 تا 12 متر باشد.
4- سقف داراي عايق مناسب جهت جلوگیري از انتقال گرما و سرما، كف و ديواره بهتر است بتوني بوده به نحوي كه براساس تردد لیفتراك و يا پرسنل تخريب نشده و گرد و غبار از آنها برنخیزد.
5- كف و ديوارها و سقف بايد فاقد هر گونه منفذ و روزنه بوده تا از نفوذ حشرات و حیوانات موذي و پرندگان جلوگیري بعمل آيد.
6- كف و ديوارها بايد قابل نظافت باشد. از شستشوي انبار بايد جدا خودداري شود.
7- چاهك هاي فاضلاب در انبارها بايد داراي درپوش و وضعیت ظاهري مناسب باشند.
8- قفسه بندي انبار بايد مناسب باشد و بصورتي كه از برگشت بسته ها و پالتها جلوگیري شود.
9- قفسه بندي مناسب باعث چیدمان صحیح بسته ها و كمك به نظافت بهتر انبار خواهد شد.
10- محموله هاي دارويي بايد به گونه اي حمل وانبار شوند كه از ايجاد هر گونه احتمال آلودگي يا اختلاط جلوگیري بعمل ايد.
11- هواكش هاي انبار مجهز به قاب توري يا كركره بوده و در نقاط مختلف انبار نصب و تمامي  روز روشن باشند.
12- جهت نظافت انبار جاروبرقي صنعتي به تعداد كافي موجود باشد و وسايل گردگیري در محل هاي مناسب و مشخص قرار گیرند.
13- انبار بايد داراي سیستم سرمايش و گرمايش مناسب بوده و تعداد مناسب دماسنج و رطوبت سنج در اقصا نقاط انبار جهت ثبت و كنترل دما و رطوبت موجود باشد.
14- استفاده از كولر آبي و بخاري نفتي يا گازوئیلي غیر مجاز مي باشد.
 15- پیشنهاد مي شود در صورت امكان از سیستمهاي  Airhandlingunit (AHU) استفاده شود.
16- تمامي دماسنج ها ورطوبت سنج ها بايد در فواصل زماني كالیبره شوند.
17- اتاقي در انبار به عنوان اتاق انباردار جهت نگهداري از اسناد و مدارك انبار و  همچنین در صورت مجهز بودن به سیستم نرم افزاري جهت قرار گرفتن كامپیوتر
18- عدم وجود شیرآب و يا سینك ظرفشويي درون انبار جهت جلوگیري از بالارفتن رطوبت و ايجاد آلودگي
19- داراي سیستم اعلام و اطفاء حريق بوده و تابلوي راهنما جهت استفاده از وسايل ايمني در كنار آنها وجود داشته باشد.
20- رستوران و چای خانه باید از انبار مجزا باشد.
21- توالت و دست شوئی به تعداد مناسب باید موجود و در دسترس باشد.
22- توالت ها نباید مستقیماً به درون انبار باز شوند.

منبع : 

دوره ی  GSP&GDP   ( روش بهینه انبارداری و توزیع )

مدرس : سرکار خانم دکتر فروغ سرائی

بازخوردها