وظايف انباردار یا سرپرست انبار دارویی:

- نظارت بر كنترل محموله ها از لحاظ آسیب ديدگي يا مخدوش بودن برچسب آنها
- وارد كردن نام و مقدار كالا در دفتر موجودي يا در كارت مخصوص هر محصول يا كالا
- ثبت هر محموله يا كالا وارد شده به انبار در دفتر انبار و دادن شماره به آنها و درج نمودن شماره انبار و كد محصول روي هر پالت
- رعايت شرايط نگهداري دارو كه مطابق با اطلاعات درج شده روي برچسب محموله يا دستورالعمل شركت وارد كننده يا تولید كننده باشد
- نظارت بر رعايت نظافت و جلوگیري از تردد افراد متفرقه
- ثبت دما، رطوبت در فرمهاي مخصوص و مقايسه آن با شرايط استاندارد
- نظارت بر عملكرد صحیح ماشین آلات وكنترل دستگاههاي موجود در انبار(دماسنج، رطوبت سنج، تهويه، سیستم ايمني، و..)
- اعلام هرگونه نقص در انبار به مسئول فني
- دقت در رعايت سیستم FEFO/FIFO
- نظارت بر عملكرد صحیح كارگران در انبار از قبیل جابجايي محموله ها، تخلیه بار و ساير موارد به طور مداوم ومستمر.
- نظارت دقیق بر نگهداري داروهاي مرجوعي و ضايعات و بازخواني (Recall)
- نظارت بر انبار گرداني سالیانه

منبع : 

دوره ی  GSP&GDP   ( روش بهینه انبارداری و توزیع )

مدرس : سرکار خانم دکتر فروغ سرائی

بازخوردها