آلودگی میکروبی در اتاق های تمیز


منابع عمده آلودگی در اتاق تمیز:
 پرسنل
هوای ورودی
سطوح موجود
دستگاهها، ابزارها
مواد اولیه و بسته بندی
محصولات


پرسنل مهمترین منبع آلودگی در اتاق تمیز هستند

فرایندهای بازسازی بدن :

تکه های پوست، روغن، تعریق و مو


 رفتار افراد:

سرعت حرکت ،عطسه و سرفه، صحبت کردن، عادات کاری و ارتباط بین کارکنان

دیده شده که منبع 80 درصد از آلوودگی های موجود در اتاق تمیز ناشی از پرسنل می باشد. اگر آموزش پرسنل به درستی و به موقع انجام نشود واگر پرسنل ندانند که چگونه باید در اتاق تمیز رفتار کنند ، چگونه رفت و آمد کنند و چگونه عملیات کاری را انجام دهند که آلودگی محیط به حداقل ممکن برسد، کلیه تلاشهای صورت گرفته برای کنترل آلودگی با شکست مواجه می شود.


هشت اصل بنیادین در کنترل آلودگی در اتاق تمیز:


1.  شناسایی منابع و مسیرهای آلودگی
2.  ارزیابی اهمیت خطرات
3.  شناسایی روشهایی برای کنترل خطرات
4.  روش های نمونه برداری برای مانیتورینگ خطرات و روشهای کنترل
5.  تعیین برنامه مانیتورینگ با سطوح Alert & Action  مشخص
6.  تائید و ارزیابی مجدد سیستم
7.  مستند سازی
8.  آموزش پرسنل

بازخوردها