محدوده هاي صدا و لرزش در صورت نياز، بايـد بـر مبناي يك فرايند خاص يا ساير الزامات مشخص شود. موارد زير بايد مورد توجه كافي قرار گيرد :


1- انتخاب محل

لرزش ، زمين و توسعه هاي آتي محل


2- طراحي سازه اي

تكيه گاه هاي كف اتاق تميز ، سختي، اتصالات جداكننده


3- طـراحي مكانيكي 

انتخاب تجهيزات، طـراحي سامانه، مشخصات كارایي، سامانه عايق كاري لرزش، سامانه هاي كنترل صدا ( داخلي و خارجي )


4- چيدمان معماري

جانمايي ساختمان و مجموعه تميز، فضاهاي كل واحد توليدی، سامانه هاي خدماتي

تراز فشار صوتي
انتخاب تراز فشارصوتي بايد براساس الزامات مربوط به راحتي و ايمني كاركنان و نيـز تراز فشار صوتي پس زمينه  توليد شده در محيط ( به طور مثال  ساير تجهيزات ) باشد . يك بازه نمونه تراز فشار صوتي وزن شده بر اساس A‌ براي مجموعه هاي اتاق تميز بين 55 تا 65 دسي بل قرار دارد. در بعضي از كاربردها ممكن است سطوح پائين تري نياز داشته ، يا ممكن است سطوح بالاتري را  نيز برتابد .

لرزش مكانيكي
از آن جا كه لرزش مي تواند اثر معكوس بر روي  فرايندها، راحتي كاركنان و طول عمر تجهيزات و سامانه ها داشته باشد، موضوع  مهمي در مجموعه هاي تميز مي باشد. لرزش در اتاق هاي تميز بايد به  حداقل رسيده، يا منبع ارتعاش توسط روش هايي چون استفاده از فن هاي با كيفيت بالا و ادوات كنترل لرزش جدا سازي شود.

صرفه جويي در مصرف انرژي
هنگام طراحي بايد  به ملاحظات صرفه جويي در انرژي توجه نمود, مواردي مانند : فراهم كردن شرايطي براي كاهش يا توقف موقت كنترل  دما و رطوبت و كاهش جريان هوا در طول زماني كه فعاليتي در مجموعه انجام نمي شود. توانايي بازيابي مجدد شرايط كاري در يك دوره بازيابي تعيين  شده، بايد  مشخص گردد.

بازخوردها