تجهیزات و ماشین هاي توزيع دارو (وظايف شركت توزيع كننده دارو)

- تجهیزات و ماشین هاي مورد استفاده براي اجراء عملیات توزيع،انبار نمودن يا حمل ونقل محصولات دارويي بايد مناسب باشند وهیچ گونه اثرات منفي روي پايداري و صحت بسته بنديها از يك سو و از سوي ديگر روي كیفیت محصولات نگذارد.
- همچنین محموله ها را از هر گونه آلودگي محیطي محافظت نمايد.
- از تجهیزات وماشین هايي كه احتمال ريسك اشتباهات را به حداقل رسانده و به راحتي قابل پاكسازي ونگهداري میباشند بايد در انبار و شبكه توزيع استفاده نمود.
- از ماشین هاي اختصاصي براي توزيع وحمل داروها بايد استفاده شود، در مواقعي كه ماشین هاي استیجاري براي امر توزيع بكار گرفته مي شوند عملیاتي جهت اطمینان از صحت عملكرد اين ماشین ها و عدم اثر گذاري منفي روي كیفیت محصولات بايد اجراء   گردد.
- ماشین ها پیش از بارگیري بايد مطابق بادستورالعملهاي مدون پاكسازي شوند ومستندات آن موجود باشد .ماشین ها وكانتینر ها بايد به گونه ای بارگیري شوند كه سیستم Firstout Lastin  به منظور جلوگیري از  آسیب ديدگي فیزيكي واتلاف وقت در هنگام تخلیه بار صورت گیرد. ماشین هاي توزيع بايد مجهز به سیستم هايي باشند تا از ورود افراد غیر مجاز به ماشین و دستیابي آنها به محموله هاي دارويي جلوگیري بعمل آورد. داروهاي مخدر وتحت كنترل ،راديو داروها،داروهاي سمي وخطرناك،داروهاي قابل اشتعال ومنفجره توصیه میشود در ماشین هاي اختصاصي با   ايمني مناسب حمل شوند. توصیه میشود محصولات مرجوعي،ريكال،ضايعاتي در ماشین هاي اختصاصي حمل شوند در صورت عدم امكان،بايد بخوبي بسته بندي شده،برچسب مشخصات و تعییت وضعیت شده با لیبل در محل مجزا قرار گیرند . مدارك ومستندات اين محموله ها بايد مو جود باشد. از ماشین هاي غیر دودزا ومناسب (از لحاظ كیفیت و كمیت) براي حمل ونقل درون انبار بايد استفاده شود.محل پارك اين ماشین ها در انبار بايد مشخص گردد.

سیستم های حمل و نقل
کنترل دما در طی حمل و نقل از راه زمینی یا هوایی می تواند با استفاده از سیستم های حمل و نقل فعال یا غیر فعال،صورت گیرد

1-وسایل نقلیه یخچال دار

این دسته شامل ون ها، کامیون های ثابت و ماشین های شبیه تریلر هستند که دارای یک بخش مجزا و کنترل شده از نظر دمایی برای حمل بار می باشند که دمای آن با استفاده از یک واحد اختصاصی یخچال، مطابق برچسب محصولاتی که قرار  است حمل و نقل شوند قابل تنظیم و نگهداری می باشد. ون ها و کامیون های ثابت   کوچک، عموما دستگاه های سرد کننده ای دارند که مستقیما از موتور ماشین نیرو می گیرند. خودروهای بزرگتر و ماشین های شبیه تریلر یخچال های الکتریکی دارند که به صورت مستقل توسط نیروی دیزلی کار می کنند. هر دوی این خودروها باید دارای یک سیستم پشتیبان باشند تا در زمانی که خودرو پارک شده است به وسیله نیروی آن سردخانه ماشین به طور فعال عمل کند. تمامی وسایل نقلیه یخچال دار باید به سیستم الکترونیکی پایش و ثبت دما در طی  مسیر مجهز باشند. ماشین های یخچال دار باید به درستی احراز کیفیت شوند تا در راستای طراحی شان، عمل کنند

2-وسایل نقلیه تحت کنترل دمایی

این ماشین ها شبیه ماشین های یخچال دار   و یا دارای فریزر می باشند که بر حسب دمای ذکر شده بر روی داروها استفاده می شود . جهت اطمینان از این مطلب لازم است ماشین های تحت کنترل دمایی به سیستم های پایش و ثبت دما در طول مسیر مجهز باشند. موارد فوق در ماشین های یخچال دار نیز می تواند به کار گرفته شود.

3-سیستم های غیر فعال حمل و نقل

این روش بیشتر در حمل و نقل هوایی مورد استفاده قرار می گیرد. یک سیستم حمل و نقل غیر فعال می تواند کنترل دمایی موثری بر روی محصولات دارویی با دمای حمل و نقل محیطی داشته باشد. این سیستم ها باید تنها بعد از احراز کیفیت محفظه ها و راه های حمل و نقل استفاده شوند. سیستم های حمل و نقل غیر فعال شامل ترکیبی از مواد عایق و واسطه های تثبیت کننده دما می باشند. این مجموعه اگر صحیح ترکیب بندی شود می تواند اجزای داخل دسته بندی را در یک محدوده دمایی مشخص برای مدت زمان از پیش تعریف شده جهت حمل و نقل و بدون تکیه بر کمک های مکانیکی حفظ نماید.بسته ها به طور محکم در یک وضعیت مشخص، بسته و پلمپ شده و در خلال حمل و نقل به هیچ گونه  مداخله انسانی یا فیزیکی جهت حفظ سطح دمایی مورد نظر نیاز نخواهند داشت.

منبع :

دوره ی  GSP & GDP

مدرس : سرکار خانم دکتر فروغ سرائی

مشاور و مدرس در صنعت داروسازی

بازخوردها