انواع انبارهای مورد نیاز در کارخانجات یا مراکز توزیع دارو

مواد اولیه Raw materials
مواد بسته بندی Packaging material
محصول بینابینی Intermediate material
محصولات تمام شده Finished product
مواد قرنطینه Quarantined substances
محصول قابل فروش Approved products
محصول رجکت شده Rejected products
محصول جمع آوری شده Recalled products
محصول مرجوعی Returned products
مواد خطرناک و سمی Dangerous material
مواد مخدر Narcotic materials
مواد آتش زا و قابل اشتعال  Inflammable substances

محصولات انبار سرد (2-8)    
محصولات انبار خنک (8-15)

- طراحی و چیدمان انبار Design and Layout

موارد مهم در طراحی و چیدمان انبار عبارتند از:


تمیزی و بهداشتی بودن مناسب
خشک بودن (رطوبت نسبی زیر%60)
درجه حرارت در محدوده قابل قبول باشد (8-25 degrees Celsius).  
مواد و محصولات باید از کف انبار فاصله داشته باشد
فاصله زیر پالت اجازه تمیزکاری و بازرسی را بدهد
پالت ها می بایست در وضعیت خوبی از نظر تمیزی و ظاهر داشته باشد.


- انواع چیدمان در انبار :


1 -Drive in rack

در این روش با حذف راهروهای دسترسی و تعبیه قفسه با امکان حرکت وسیله حمل در داخل قفسه (Drive in rack) و چیدمان مواد و قطعات در داخل پالت، از فضای انبار بصورت بهینه استفاده می شود.از عمده معايب اين سيستم احتمال برخورد ليفتراك به پايه ها در هنگام ورود و خروج راهروها و عدم رعايت سيستم FIFO مي باشد. آخرين بار گذاشته شده، اولین بار قابل برداشت است. در اين نوع قفسه بندي قفسه ها فاقد كفه بوده و پالت بر روي لبه هايي كه بر روي پايه هاي اصلي نصب شده اند قرار  مي گیرد و فقط سیستم LIFO براي اينگونه قفسه بندي قابل اجراست چون بعد از   پر شدن راهرو دسترسي به اولین پالت هاي قرارداده شده امكان پذير نیست.

2 - Pallet Racking

اين سیستم براي اقلام سنگین و حجیم مورداستفاده قرارمي گیرد. اين اقلام روي پالتهاي مسطح قرار مي گیرند و توسط لیفتراك جابه جا مي شوند. پالت راك متناسب با ارتفاع سالن و وزن اقلام تا چند طبقه قابل اجراست و با توجه به ابعاد بار، فاصله طبقات نیز قابل تغییر است. اين سیستم به دلیل وجود راهروهاي عريض جهت تردد و گذاشت و برداشت لیفتراك، ظرفیت كمتري به نسبت ساير سیستم هاي قفسه بندي خواهد داشت و در عین حال هزينه برپايي كمتري نیز دربر دارد.

3 - پالت راک راهرو باریک  Narrow Aisle Racking

يك نوع ديگر از پالت راك مي باشد كه از طريق كاهش عرض راهرو و استفاده از ریچ تراک (ماشین هايي كه جهت چرخش به فضاي مانور زيادي   احتیاج نداشته و قابلیت گذاشت و برداشت از پهلو را دارا باشند)، در فضا صرفه جويي بیشتري حاصل مي گردد. راهرو باريك متناسب با ارتفاع سالن و وزن بار تا چند طبقه قابل اجراست و يك  راه حل مناسب براي مشكل كمبود فضا محسوب مي گردد.

4 - موبایل رک Mobile Racking System

يكي از جديدترين و مكانیزه ترين سیستم هاي انبارش كالا سیستم قفسه بندي متحرك مي باشد. اين سیستم راه حل مناسبي براي صرفه جويي در فضا و افزايش ظرفیت در سیستم هاي قفسه بندي است همچنین نقش مؤثري در بهینه سازي كاربرد قفسه بندي از نظر فضاي موردنیاز، برقراري نظم و ايجاد امنیت ايفا مي نمايد. در سیستم قفسه بندي ثابت براي دسترسي به هر رديف از قفسه ها، وجود يك راهرو ضروري مي باشد و در نتیجه حجم زيادي از فضا را راهروهاي بین قفسه ها اشغال مي كنند. بارانداز تخلیه و بارگیری باید از مواد و محصولات داروئی در مقابل هوا (باد و باران و گرد و غبار) حفاظت کند . طراحی منطقه رسید، تحویل و تخلیه باید به گونه ای باشد که مواد و محصولات داروئی قبل از انبارداری در صورت لزوم تمیز شوند. قفسه بندي متحرك با امكان حركت و جابجايي قفسه ها اين مشكل را مرتفع نموده و براي  دسترسي به چندين رديف قفسه، تنها يك راهرو موردنیاز مي باشد.

منبع : 

دوره ی  GSP&GDP   ( روش بهینه انبارداری و توزیع )

مدرس : سرکار خانم دکتر فروغ سرائی

بازخوردها