طراحی آزمایشگاه ها در GLP
طراحی آزمایشگاه باید متناسب با فعالیت های موجود در آن فضا باشد.


برخی فضا ها عبارتند از :
وجود فضای کافی برای جلوگیری از اختلاط و Mix up
فضای کافی برای دریافت و نگهداری نمونه ها
فضای کافی برای انجام آزمایشات
فضای لازم برای نگهداری سوابق
فضای لازم برای انبارش مواد
فضای لازم و جداگانه برای عملیات دستگاهی
فضای استراحت پرسنل
فضای رختکن
فضای تی شوی
دارای مصالح ساختمانی مناسب به منظور انجام عملیات تمیزکاری و ضدعفونی مناسب


فضاي داخلي آزمايشگاه بايد از مواد مقاوم و متناسب با دامنه فعاليت آزمايشگاه ساخته شده و شرايط زير درنظر گرفته شود:

1- ديوارها، سقف و كف صاف بوده و به سهولت قابل تميز كردن ومقاوم به پاك كننده ها و ضدعفوني كننده هاي باشد.
2- طراحي پنجره ها بايد به گونه اي باشد كه از ورود گرد و غبار پيشگيري كرده و به سهولت تميز شوند.
3- توصيه مي شود كيفيت هوا (دما،رطوبت،ذرات معلق و..) مطابق با انجام آزمون ها و تجهيزات تنظيم شود. بهتر است براي به حداقل رساندن جريان هوا هنگام آزمون، پنجره ها و درها كاملاً بسته شوند. به اين منظوراستفاده از يك سيستم تهويه فيلتردار براي ورود و خروج هوا پيشنهاد مي شود.
4- در هر اتاق آزمون بايد محلي براي شستشوي دست در نظر گرفته شود.
5- شرايط محيطي شامل منابع انرژي ،آب با كيفيت مناسب براي مصارف مورد نظر، روشنايي مناسب، رطوبت و فشار هوا بايد متناسب با فعاليت هاي آزمايشگاه تامين شود.
6- ميزهاي كار و صندلي هاي آزمايشگاه بايد داراي سطوح صاف و غير قابل نفوذ، از جنس مقاوم و مناسب و به سهولت قابل تميز و ضدعفوني كردن باشند.
7- لازم است تمهيدات لازم براي كنترل ورود حشرات و جوندگان موذي به آزمايشگاه در نظر گرفته شود.

بازخوردها