بازرسی داخلی


اصول
خود بازرسی باید به منظور پایش اجرا و تطابق با اصول GDP و همچنین ارائه اقدامات   اصلاحی لازم، انجام گیرد.


خود بازرسی ها

1- یک برنامه خود بازرسی باید به گونه ای اجرا شود که تمامی جنبه های GDP و تطابق با مقررات، راهنماها و دستورالعمل ها در یک چارچوب زمانی مشخص را پوشش دهد. خود بازرسی می تواند به چندین خود بازرسی جداگانه با دامنه محدود تقسیم گردد.


2-خود بازرسی ها باید توسط کارکنان ذیصلاح شرکت و به صورت بی طرفانه و با جزئیات انجام شود. بررسی ها توسط کارشناسان خارجی مستقل نیز می تواند مفید باشد اما نمی تواند جایگزین خود بازرسی گردد.


3 - تمامی خود بازرسی ها باید ثبت شوند. گزارشات باید در برگیرنده کلیه مشاهدات به دست آمده در حین بازرسی باشد. یک رونوشت از گزارش باید برای مدیریت و دیگر افراد مرتبط تهیه شود. در صورت مشاهده هرگونه بی قانونی و نقص، علت آن باید تعیین و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه  (CAPA) باید ثبت و پیگیری گردد.

بازخوردها