نيروي انساني در GMP
پرسنل يا كاركنان توليد داروهاي گياهي بايد آموزش ديده بوده و به وظايف خود آشنا باشند. كليه پرسنل بايد در موقع استخدام از نظر معاينات پزشكي عمومي (سل، سيفليس و انگل هاي مسري دستگاه گوارش) آزمايش شده و فاقد عفونت هاي ديگر و زخم باز باشند.


ـ معاينات پزشكي بايد حداقل سالي يكبار تكرار شوند و مدارك بايگاني گردند. در صورت مشاهده بيماري عفوني مشخص، بيمار بايد توسط پزشك شركت يا پزشك ديگر معالجه گردد.


- كليه پرسنل بايد در موقع ورود به كارخانه در رخت كن عمومي لباس و كفش كار بپوشند و جهت ورود به قسمت هاي توليد و بسته بندي بايد مجددا در مدخل بخش تعويض روپوش انجام و بعد از عبور از Bench و تعويض كفش، با كفش مخصوص توليد وارد محوطه شوند. استفاده از لباس و كفش كار عمومي در داخل محل توليد و بسته بندي مجاز نمي باشد.


ـ رفت و آمد در محوطه توليد و بسته بندي براي بازديدكنندگان نيز مشمول همين مقررات است و بهتر است كه اين افراد نيز از روپوش، كلاه و روكش كفش يكبار مصرف استفاده نمايند.


ـ براي رفت و آمد در راهروها، رستوران، دست شويي و محوطه هاي روباز از لباس و كفش عمومي كارخانه استفاده مي شود.


ـ كشيدن سيگار، خوردن، آشاميدن، نگهداري يا حمل و نقل پرندگان و گياهان ريشه دار و گلدان هاي محتوي خاك، حمل نقل دارو و اشيا شخصي در محوطه انبار، توليد و بسته بندي ممنوع است و بايد به پرسنل آموزش دهند كه مقررات فوق را رعايت نمايند.


ـ پرسنل كليدي (اصلي) شامل مسئول فني، مدير توليد و مدير كنترل كيفي ترجيحا دكتر داروساز تمام وقت مي باشند. پرسنل مجري كه تحت نظارت پرسنل كليدي هستند مي توانند داراي مدارك تحصيلي دكترا، فوق ليسانس، ليسانس يا ديپلم باشند ولي بايد قبلا به وظايف خود آشنا شده و آموزش هاي تئوري وعملي را طي كرده و مدتي تحت نظر باشند.استفاده از افراد كم سواد با ضريب هوشي پايين در محوطه هاي انبار، توليد، بسته بندي و آزمايشگاهها توصيه نمي شود.

گردآورنده مهندس علی سرائی 

بازخوردها