جی ایکس پی  یک اصطلاح کلی است که به منظور برآورده سازی عملیان خوب کنترل و به منظور اطمینان از ایمن بودن محصول ایجاد شده است و در صنایع سلامت محور از جمله دارویی ،پزشکی،غذایی و آرایشی و بهداشتی برای اجرای اصول کیفیت در طی فرایند تولید،کنترل،انبارداری و توزیع از اهمیت فراوانی برخوردار است

GXP مخفف موارد زیر می باشد :

GMP (Good Manufacturing Practice)
عملیات خوب تولید

GLP  (Good Laboratory Practice)
علیات خوب آزمایشگاهی


GMLP (Good Microbial Laboratory Practice)
عملیات خوب آزمایشگاه میکروبیولوژی

GDP  (Good Distriution Practice)
عملیات خوب توزیع

GSP  (Good Storage Practice)
عملیات خوب انبارداری

GRP  (Good Review practice)
عملیات خوب مرور


GCP  (Good clinical practice)
عملیات خوب کلینیکی

GAP  (Good Auditing Practice)
عملیات خوب بازرسی


GEP  (Good Engineering Practice)
عملیات خوب مهندسی

بازخوردها