فضاهای كنترل كيفيت و آزمایشگاه ها در GMP
1- كنترل هاي حين توليد را مي توان به شرطي كه خطري براي محصول بوجود نياورد در منطقه توليد انجام داد .
2- آزمايشگاه هاي كنترل كيفي بايد از منطقه توليد محصول جدا باشد و نواحي كه در آن آزمون هاي بيولوژيكي و ميكروبيولوژيكي انجام مي پذيرد بايد از ساير نواحي جدا گردد.
3- طراحي آزمايشگاه ها بايد متناسب با كار هاي كه در آن ها انجام مي شود صورت پذيرد
4- فضاي مناسب و كافي براي نگهداري نمونه ها و استاندارد هاي مرجع و گزارشات وجود داشته باشد .

فضاهای فرعی در GMP
1- اتاق هاي استراحت و غذا خوري بايد جدا از ساير نواحي باشد .
2- تاسيسات، رخت كن ها و سرويس هاي بهداشتي به سادگي قابل دسترسي باشد و متناسب با تعداد پرسنل بوده و فضاي كافي داشته باشد . اين نواحي نبايد ارتباط مستقيم با فضاي توليد داشته باشد .
3- كارگاه تعميرات و نگهداري بايد به طريقه مناسب از نواحي توليد جدا گردد .
4- هرگاه وسيله اي يا قطعه اي در ناحيه توليد نگهداري مي شود بايد در يك اتاق يا قفسه ذخيره براي استفاده نگهداري شود .

بازخوردها