محوطه واحد توليدي در GMP
- بايد داراي حصار كشي با ارتفاع مناسب جهت جلوگيري از ورود حيوانات موذي به محوطه باشد . تا آنجايي كه ممكن است از اثرات سوء شرايط جوي جلوگيري نمايد .

(ديوار ها و دروازه ها و ورودي ها بايد طوري طراحي گردد كه مانع از داخل شدن هرگونه خزنده و حشره باشد )
- كليه خيابان ها ، پياده رو ها ، و محل هاي عبورو مرور داخل محوطه بايد با آسفالت و يا هر پوشش مناسب ديگرپوشيده و شيب كليه قسمت ها طوري باشد تا از تجمع آب در آن جلوگيري شود .
- جاده منتهي به واحد بايد به گونه اي با آسفالت مفروش شود كه از ورود گل و لاي و آلودگي به داخل محوطه جلوگيري نمايد .
- محوطه اطراف واحد بايد عاري از مواد زائد ، زباله ، علف هاي هرز و مواد غير مفيد ديگر باشد تا مانع از انباشتگي حشرات و و ساير حيوانات شود .
- محل پارك اتومبيل ها بايد ترجيحا در خارج واحد توليدي بوده و در صورت وجود پاركينگ بايد حداكثر فاصله با واحد را داشته باشد .
- فضاي سبز در مجاورت سالن توليد نباشد
- در تعيين محل تجهيزات فاضلاب شيب طبيعي زمين بايد در نظر گرفته شود .
- سطح زمين كارخانه بايد از هرگونه كثافات و آلودگي ها و اشياي اضافي پاك باشد . از رشد نباتات و گياهان زايد كنترل گشته و حشرات در آن وجود نداشته باشد .
- سطح زمين بايد طوري ايجاد و تعمير شود كه از ورود حشرات جلوگيري شود .
- ظروف و سطل هاي جمع آوري زباله ها بايد جايي قرار گيرد كه باعث آلودگي توليد نشده و در اسرع وقت جا بجا و تخليه گردد .
- اشيائ اضافي و، زباله ها و بقاياي توليد ( ضايعات) بايد سريعا جابجا شود تا باعث آلودگي و نفوذ حشرات نشود .
- در فضاي سبز بيرون محوطه توليد نبايد از كود حيواني استفاده شود .

بازخوردها