تجهيزات در GMP
1- طراحي و نقشه بناها و تجهيزات بايد جهت كاهش احتمال اشتباه ، امكان پذير نمودن نظافت و تعمير و نگهداري موثر به منظور جلوگيري از آلودگي و كاهش گرد و غبار و به طور كلي هر گونه اثر نا مطلوب روي كيفيت محصول صورت پذيرد .
2- محل بناها ، ماشين آلات و تجهيزات توليد بايد متناسب و با هدف به حد اقل رساندن خطر و خطا بوده و قابليت نظافت و نگهداري موثر را داشته باشد تا از هرگونه احتمال آلودگي ثانويه بر روي مواد اوليه و محصول جلوگيري شود .
تجهيزات الكتريكي ، نور و دما بايد به طور مناسب انتخاب شود و همچنين هيچگونه اثر نامطلوبي به طور مستقيم و غير مستقيم در طول فرايند و انبارش محصولات ، عملكرد ماشين آلات و تجهيزات نداشته باشد .
3- تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي و كنترل بايد متناسب با عملكرد و روش هاي تست باشد .
4- تجهيزات بايد در مكان هايي نصب گردد كه احتمال اشتباه و آلودگی را به حد اقل به رساند .
5- تجهيزات بايد طوري طراحي شده باشد كه به آسانی و به طور كامل بر اساس يك برنامه زمانبندی شده قابل نظافت باشد .
6- تجهيزات معيوب در صورت امكان از نواحي كنترل كيفيت و توليد خارج گردد و در غير اين صورت به طور واضح و مشخص تحت عنوان معيوب ليبل گذاري شود.

بازخوردها