برخی اصطلاحات اداری، عملیاتی و تکنیکی


Protocols:

در پروتکل، دستورالعمل برای انجام و ایجاد سابقه برای برخی عملیات خاص منفرد داده می شود مانند پروتکل معتبرسازی تمیزکاری یا پروتکل معتبرسازی روش آنالیز یا پروتکل معتبرسازی فرایند.


موافقت نامه فنی Technical Agreements : 
فعالیت برون سپاری شده بین کارفرما ( contract givers) و پیمانکار(contract acceptor) موافقت شده است.

Records:

سوابق نشان دهنده دلیل و گواه برای انجام فعالیت های مختلف مطابق با دستورالعمل است برای مثال یک فعالیت ، یک تحقیق و در خصوص بچ های ساخته شده ، سابقه هر بچ محصول ( دارای سوابق توزیع)نشاندهنده انطباق این فعالیت ها با دستورالعملهای مربوطه می باشد. باید برای سوابق الکترونیک کاربر مشخص کند و اینکه که کدام اطلاعات بعنوان اطلاعات خام استفاده می شود . حداقل کلیه اطلاعاتی که تصمیم گیری ها کیفیتی بر پایه آنها استوار است اطلاعات خام در نظر گرفته می شوند.Certificates of Analysis:

خلاصه ای از نتایج آزمایشات روی نمونه محصول یا ماده اولیه به همراه ارزیابی برای انطباق با مشخصات ذکر شده ارائه می گردد.


Reports:

سندی است که انجام یک آزمایش، پروژه و یا تحقیق خاص را همراه با نتایج ، نتیجه گیری و توصیه های لازم ارائه می کند.

بازخوردها