اتاق هاي تعويض لباس در اتاق تمیز

اتاق هاي تعويض لباس، نوعي هوابندهاي ويژه به منظور ورود و خروج كاركنان اتاق تميز هستند. اين اتاق ها بايد متناسب با عملكرد خود داراي فضاي كافي بوده، برحسب كيفيت اتاق تميز بايد شامل فضاي پوشيدن و درآوردن لباس هاي مخصوص بوده و ممكن است داراي امكانات شستشو، ضدعفوني و غيره باشند. تجهيزات مخصوص كنترل آلودگي مانند دوش هاي هوا، كفش پاك كن ، زيرپايي ها (پادري ها) ي چسبناك ممكن است در نقاط ورود و خروج اتاق تميز تعبيه گردند. بايد از تفكيك كاركنان ورودي به اتاق تميز از كاركنان خروجي از آن، در مسير اتاق هاي تعويض اطمينان حاصل نمود . اين امر توسط تفكيك زماني و يا تعبيه مسيرهاي ورودي و خروجي مجزا امكان پذير است . وقتي مواد خطرناك فراوري مي گـردند، بايد يك مسير مجزا به منظور تعويض لباس و رفع آلودگي مورد استفاده قرار گيرد .

پيكره بندي و كنترل اتاق هاي تعويض لباس

اتاق هاي تعويض لباس بايد در سطح قابل اطميناني از كنترل آلودگي و كنترل محيطي تدارك ديده شوند ، تا متضمن يكپارچگي اتاق تميز باشند. به همين ترتيب ، روش ها و ادوات نگهداري  لباس ها و تجهيزات مورد استفاده در اتاق تميز بايد با درجه تميزي مورد نياز و درجه حفاظتي مورد نياز براي كارهاي حساس در برابر آلودگي متناسب باشند . به منظور تأمين حفاظت موردنياز ، بايد به سه ناحيه عملكردي از اتاق تعويض لباس توجّه نمود :


الف) ورودي اتـاق تعويض لباس: محل دسترسي از نواحي جـانبي (چه به صورت مستقيم و چه از طريق هوابند)، متناسب براي جابجايي مناسب، ذخيره سازي، دور ريختن و يا در آوردن لباس هاي غيرقابل ورود به اتاق تميز

ب ) ناحيه انتقال:

ناحيه اي كـه لباس ها يا وسايل شخصي به تناسب، نگهداري شده يا پوشيده شده يا دور ريخته مي شوند


پ ) ناحيه بازرسي، دسترسي:

ناحيه اي كـه بازرسي لباس هاي پوشيده شده، انجام گرفته و از طريق يك هوابند و يا به طور مستقيم، دستيابي به اتاق تميز ميسر مي گردد . سه ناحيه عملكردي ممكن است توسط يك مانع فيزيكي (مانند يك نيمكت جداكننده يا هوابند) متناسب با عمليات و استفاده از اتاق تعويض لباس از هم جدا شوند. سه ناحيه بايد طوري استقرار يابند كه نزديكترين ناحيه به اتاق  تميز، درجه اطمينان بالايي را فراهم آورده و اثر معكوس ناشي از دسترسي وعمل تعويض لباس را كه به محيط هاي مجاور اعمال مي شود، به حداقل برساند .

تسهيلات اتاق هاي تعويض لباس
ويژگي هاي تأمين شده در اتاق هاي تعويض لباس، مختص اتاق تميزي هستند كه اتاق تعويض براي آنها تعبيه شده است .

الزامات زير بايد معين گردند :
1- تعداد افرادي كه به تعويض لباس مي پردازند
2- رويه تعويض لباس (كدام لباس ها بايد درآورده و يا پوشيده شوند، چه به صورت چندبار مصرف يا يكبار مصرف ؛ دستورالعمل موردنياز براي اطمينان از تميزي لباس ها و جلوگيري از آلودگي بينابيني)
3- تواتر جابجا كردن لباس ها

پيش بيني ملاحظات زير بايد در اتاق هاي تعويض لباس مورد توجه قرار گيرند:
الف) نگهداري و دوراندازي لباس ها
ب ) نگهداري قبل از مصرف، تهيـه و دور ريختـن اقـلام مصرفي و فرعي (مانند دستكش ها، ماسك ها ، عينك هاي محافظ ، روكفشي ها)
پ ) نگهداري لوازم شخصي
ت ) شستشو و خشك كردن دست ها يا ساير روش هاي رفع آلودگي
ث ) نمايش مشخص توالي پوشيدن لباس به همراه دستور كار واضح آن
ج  ) آينه تمام قد براي وارسي مؤثّر بودن عمليات پوشش لباس ها

بازخوردها