سامانه تصفيه هوا
سامانه هاي تصفيه هوا شامل  صافي ها ، قاب هاي نگهدارنده  ، محفظه ها ، نوارهاي هوابند كننده ( واشرها ) ، مواد درزبندي و  بست ها بايد در جهت تأمين درجه تميزي مورد نياز و شرايط مربوط به زمينه كاربرد آن ها، همچنين تأمين الزامات آزمون فضاي تميز ، انتخاب شوند . بايد در خصوص انتخاب صافي از استانداردهاي خاص تصفيه هوا استفاده شود .

سه مرحله اصلي به منظور تصفيه هوا پيشنهاد مي شود :
الف) تصفيه مقدماتي هواي بيرون براي اطمينان از كيفيت كافي هواي ورودي به دستگاه تهويه مطبوع
ب) صافي ثانويه درون دستگاه تهويه مطبوع براي محافظت از صافي نهايي
پ) صافي نهايي قبل از ورودي به اتاق تميز

تصفيه ثانويه هوا
ذكر اين نكته ضروري است كه درصورت عدم استفاده از تصفيه مناسب هوا قبل از صافي هاي نهايي ورودي به اتاق هاي تميز، مشكلات متعددي به وجود خواهد آمد .  

این مشكلات شامل موارد زير مي باشد:
الف) ممكن است درجه تميزي موردنظر براي هوا حاصل نگردد
ب) ممكن است تواتر بالاي تعويض صافي نهايي قابل قبول نباشد
ج) آلودگي ذره اي و  ميكربي ناخواسته محصولات پديد آيد

كاربرد  
طراح بايد كارايي صافي هاي اوليه و ثانويه هوا را كه در سامانه هاي تهويه مطبوع اتاق تميز استفاده مي شود ، متناسب با هر كاربرد ، ارزيابي نمايد . بايد توجه  خاصي به استفاده از صافي ها براي رفع آلودگي شيميايي و ملكولي (مانند صافي هاي كربن فعال) و نيز پيكره بندي ادوات تصفيه هواي خروجي به منظور حفاظت از محيط بيرون ، معطوف داشت .

صرفه جويي در مصرف انرژی سامانه تهویه
به منظور صرفه جويي در مصرف  انرژي ، ممكن است جريان هواي سامانة تهويه ، در طول زمانهاي غير كاري، به سطوح پايين تري كاهش يابد و با وجود اين اگر سامانه تهويه خاموش شود ، بايد امكان وقوع آلودگي غير قابل قبول در اتاق ، مورد توجه قرار گيرد .

صافي های موقت
نصب صافي هاي موقت به منظور حفاظت از تميزي هواي سامانه هوا رسان بايد در طول مراحل ساخت و پيش راه اندازي، مورد توجه قرار گيرد .

بسته بندي و حمل صافی هوا
بسته بندي صافي هاي بازده بالاي هوا بايد طوري انجام گيرد كه هنگام بار گيري و حمل از محل تامين ، به طور مناسبي آنها را از آسيب ديدگي هاي مكانيكي ، حفظ نمايد . صافي ها بايد قبل از نصب ، بازرسي شده و فاقد هر گونه آسيب ديدگي باشند .

نصب صافی های هوا
نصب صافي هاي بازده بالا بايد تا زماني كه جهت پيش راه اندازي  به آنها نياز باشند به تعويق بيفتد.  در طول انتظار تا نصب ، صافي ها بايد طبق دستور كارهاي تامين كننده، نگهداري گردند . درست پيش از نصب ، مجراهاي هوا بايد ازنظر ظاهري تميز و عاري از هر گونه آلودگي باشند . صافي ها بايد بر اساس دستورالعمل هاي سازنده نصب شوند .

آزمون
تمام دستگاه ها و متعلقات تصفيه هوا كه در يك مجموعه تميز نصب شده اند بايد امكان انجام آزمون نشت صافي هاي نهايي و آزمون يكپارچگي درزبندي بين صافي و ادوات نصب آن را داشته باشند. به منظور حصول اطمينان از اين كه مواد مورد استفاده براي آزمايش، خود آلوده كننده نبوده يا باعث آلودگي نمي شوند، بايد توجّه خاصي صورت پذيرد .

بازخوردها