کلین روم های قابل تغییر و مدولار

کلین روم های مدولار از جمله کلین روم هایی هستند که از قسمت های پیش ساخته تشکیل می شوند.این نوع کلین روم ها از لحاظ موارد زیر با کلین روم های معمولی متفاوت هستند:

1) کلین روم های معمولی در محل بنا از اجزای مختلف ساخته می شوند.
2) کلین روم های مدولار ،قسمت های اصلی آن در محل کارخانه ساخته و سرهم می شود  و سرهم بندی کلی در سایت مورد نظر انجام می شود.

کلین روم های معمولی اصطلاحا  tailor-made (سفارشی) هستند و ساخت آنها بر اساس طرح و نقشه ای که بر اساس تکنولوژی مورد نظر  انجام می شود صورت می گیرد .طراحان و سازندگان در این کلین روم ها سعی بر این دارند که بر اساس عناصر مورد نیاز اصلی بر اساس طراحی  ساخت را انجام دهند. ساختمان های موجود ممکن است محدودیت  فضا داشته باشند که این خود می تواند منجر به محدودیت عملکرد در کلین روم گردد و این مورد باید توسط طراحان کلین روم مورد توجه قرار گیرد .

با کلین روم های مدولار دیگر محدودیت ها نیز ممکن است بوجود آید .این مورد به این خاطر است که فرایند ساخت کلین روم به دو قسمت تقسیم می شود و در دو مکان متفاوت اجرا می گردد:محل ساخت آن در کارخانه و محل سایت تولیدی.فاصله بین این و مکان ممکن است هزاران کیلومتر باشد . بنابراین زنجیره جدیدی از ساخت کلین رو م ظاهر می شود و آن زنجیره انتقال است.این زنجیره جدید منجر به سه خصوصیت مهم می شود که باید مورد توجه قرار گیرد:

1)منجر به ایجاد محدودیت های جدید از جمله اندازه  مدول که توسط شرایط انتقال محدود می شود می گردد.فضای داخلی کلین روم مدولار ا زجمله مواردی است که همیشه مورد بحث تکنولوژیست ها و سازندگان است.به ندرت پیش می آید که یک فضای کوچک و تنگ پذیرفته شود .برای ساخت کلین روم های بزرگ تر  از مدول های کوچک مشکلات دیگری از قبیل اتصال آنها و همچنین سیل کردن بین مدول ها  نیز از جمله مواردی است که می بایت مدنظر قرار بگیرد.

2)پروتکل ساخت کلین روم باید برای ساخت هر دو نوع کلین روم معمولی و مدولار باید مورد توجه قرار گیرد . بنابراین برای کلین روم مدولار ، انتقال تمیز قسمت ها و مدول ها از مکان ساخت تا سایت کارخانه باید مورد توجه قرار گیرد.که این مورد چندان آسان نیست و مجر به افزایش هزینه می شود.

3) مدول های بین المللی اغلب بصورت اجتناب ناپذیری گران قیمت هستند و  در مقایسه با نمونه های  سفارشی به سمت افراط بیش از حد سوق پیدا می کنند.که این هزینه های اضافی بیشتر بخاطر هزینه های حمل و نقل از محل ساخت به محل سایت تولیدی می باشد .سرهم کردن چهاردیواری کلین روم و تجهیزات آن فقط یک قسمت ازیک پروژه کامل از ساخت کلین روم در محل سایت است.برای یک تخمین بودجه صحیح می بایست در ذهن و محاسبات کلیه فاکتورهای سایت در نظر گرفته شود. این تصویر کلی شاید املا متفاوت از تصوراولیه در مورد تخمین بودجه کلین روم سنتی باشد . راه حل  کلین روم بصورت مدولار می تواند برای مناطق محدود موثر باشد . برای مثال اتاق های جراحی در بیمارستان ها و یا مناطقی با جریان هوای یکسویه. نمونه های مدولار می تواند به عنوان کلین روم های متغیر مورد توجه قرار بگیرند . این بدین معنی است که مکان های عملکرد می تواند توسط جابجایی واحدهای فن های دارای فیلتر در سقف تغییر یابد بدو ن اینکه نیاز به نوسازی در کلین روم باشد.

تغییر در کلین روم:

هنگامی که فرایند تغییر پیدا می کند بیشترین چیزی که مورد انتظار است این است که تا جایی که امکان دارد از کلین روم موجود استفاده شود و از نوسازی های اضافی خودداری شود . که این مورد بیشتر به نوع فرایند دارد.

تغییرات عمده، تغییر در فرایند و یا محصول:

اگر نوع و یا کیفیت محصولات نیاز به تغییر دارد،در این صورت نوع فرایند نیز نیاز به تغییر دارد. که این منجر به تغییر در طراحی، سیستم هواساز،مصرف انرژی و غیره دارد. و متعاقبا کلین روم ممکن است نیاز به بازسازی کامل داشته باشد. استفاده از سیستم تهویه قدیمی به دلیل اینکه میزان  هوای ورودی و خروجی به طور عمده تغییر خواهد کرد قابل استفاده نمی باشد. فقط قسمت های محدودی از جمله درب ها، اتاقک های انتقال  و برخی از دیوارها ممکن است قابل استفاده باشند.میزان اینکه کدام یک از مواد قابل استفاده مجدد هستند نیاز به تخمین هزینه و مدیریت ساخت دارد.

تغییرات جزئی:

این امکان وجود دارد که در بازسازی کلین روم هنگامی که تغییرات کوچک و جزئی هستند ، نیاز به تغییر در سیستم های هواساز ، داکت های هوا و طراحی ندارد. یک مثال مانند حرکت و سازماندهی مجدد، مناطق کلین متمرکز مانند واحدهای با جریان هوای یک سویه. که این می تواند بدون مورد قابل توجه ای انجام شود.

منبع:

Cleanroom management in pharmaceuticals and healthcare

Edited by

Tim Sandle and Madhu Raju Saghee

مترجم:

فروغ سرائی

دکتری تخصصی میکروبیولوژی(  مدرس و مشاور شرکت های داروسازی و کلین روم )

بازخوردها