فیلتر هپا, 

فیلتر های هوای مورد استفاده در اتاق های تمیز در مقایسه با فیلتر های معمولی مورد استفاده در دفاتر کار،از کارایی بالاتری برخوردار هستند. فیلتر های اتاق تمیز باید در حذف ذرات .3/. um موجود در هوای ورودی، 99/97% کارایی داشته باشند. این فیلترها به نام (فیلترهای هوا با کارآیی بالا) نامیده می شوند، هر چند که صنایع میکروالکترونیک و صنایع مشابه، فیلترهای بسیار کارآمدتر، به نام فیلترهای هوا با نفوذ پذیری بسیار کم مورد استفاده قرار می گیرند. اغلب اتاق های تمیز از فیلترهای هپا و یا اولپا استفاده می کنند، اما کاربرد آنها در اتاق های تمیز دارای حداقل استاندارد، ضروری به نظر نمی رسد. در اتاق دارای کلاس ایزو 8 (کلاس 100،000) فیلترهای کیسه ای با کارآیی نزدیک به 90% در برابر ذرات ./5 um به کار برده می شوند.

در اغلب اتاق های تمیز، فیلترهای هپا و اولپا، در محل ورودی هوا به اتاق نصب می شوند. در اتاق های دارای سیستم تهویه؛ نظیر دفاتر کار، فیلترها بلافاصله بعد از دستگاه هواساز قرار داده می شوند و هوای فیلتر شده توسط کانال ها به طرف وسیله دمنده هوایت می شود. اما ممکن است که ذرات هم به درون کانال دمنده راه یافته و وارد اتاق شوند. از این رو در اتاق های تمیز، فیلترها در آخرین نقطه کانال های هوا، نصب می شوند. در استانداردهای پایین اتاق های تمیز، نظیر کلاس 8 ایزو (کلاس 100،000)، ذراتی که می توانند از کانال ها وارد شوند، در شمار کل ذرات، سهم اندکی دارند و لذا فیلترها در محل های رایج؛ یعنی بلافاصله بعد از دستگاه مرکزی هواساز قرار می گیرند.

منبع : کتاب تکنولوژی اتاق های تمیز

تالیف : پروفسور وایت

مترجم : رضا خشکرود منصوری (واحد علمی شرکت داروسازی دانا)

 

بازخوردها