شرایط روشنایی اتاق تمیز :

1- بايد ميزان روشنايي و يكنواختي روشنايي مورد نياز در قسمت هاي مختلف مجموعه تميز به همراه روش هاي ارزيابي آن ها مشخص شوند.

2- رنگ روشنايي بايد توسط مشتري مشخص شود چرا كه تاثير قابل توجهي بر روي راحتي كاركنان و در بسياري موارد روي فرايند در حال انجام، به خصوص بر روي فرايندهاي حساس به نور دارد .

3- سامانه روشنايي بايد سازگار با عمليات مؤثر اتاق تميز باشد.

4- متعلقات روشنايي نبايد سطوح آلودگي زا داشته باشند. استفاده از متعلقات درزبندي شده و هم سطح (بدون بر آمدگي) بايد مدنظر قرار گيرد .

5- براي كاربردهاي جريان هواي يك سويه ، طراحي و استقرار متعلقات روشنايي و پخش كننده هاي نور بايد به نحوي انجام پذيرد كه آشفتگي جريان هوا را به حداقل رسانده يا منتفي سازد.

6- متعلقات روشنايي بايد به نحوي تعمير پذير باشند كه يكپارچگي اتاق تميز مختل  نشده، آلودگي اضافي توليد نگردد.

7- تاثير خيره كنندگي نور در داخل محيط فعاليت در حال اجرا، بايد در نظر گرفته شود.

بازخوردها