عواملی که در طبقه بندی و کلاس بندی اتاق تمیز تأثیرگذار هستند:

1) طراحی و اندازه اتاق های کلاس بندی شده:

 

کلاس بندی اتاق تمیز برروی طراحی و نقشه سایت تأثیر بسزایی دارند. به طور مثال شما میتوانید از یک فضای کنترل نشده بطور مستقیم وارد فضای کلاس D یا ISO 8 بشوید و برعکس شما برای ورود به ISO 6 نیاز به حداقل یک ایرلاک (توصیه شده 2عدد ایرلاک) دارید. این مواد در هنگام تهیه نقشه کلین روم ها بسیار حائز اهمیت است.

 

2) سیستم هواساز(HVAC)

در اصل اتاق تمیز شما متشکل از دیوارها و سقف نیست بلکه قلب یک اتاق تمیز سیستم هواساز HVAC))آن است. سیستم HVAC متفاوت از سیستم های سنتی است.سیستم HVAC مسئول فراهم سازی هوای تازه در اتاق تمیز، الگوی جریان هوا، فیلترهای دارای کالایی بالا و فشار اتاق تمیز است. بسته به نوع کلاس بندی اتاق تمیز، هوای ورودی به اتاق تمیز باید از فیلترهای HEPAرد شده و وارد اتاق تمیز گردد.

2-1-تعویض هوا در ساعت ACH))

بسته به میزان هوای تمیز مورد نیاز در اتاق تمیز، سیستم هواساز تعداد تعویض هوا در ساعتACH) ) با چرخش هوای فیلتر شده توسط فیلتر HEPAمخلوط کرده و چندین دفعه در ساعت وارد اتاق تمیز می کند. میزان ACH  مورد نیاز توسط کلاس بندی ISO تعیین می شود. برعکس سیستم های HVACقدیمی اغلب 2 الی 4 دفعه در ساعت تعویض هوا را انجام می دهند در حالیکه سیستم HVACها در اتاق تمیز از 10 تا 250 تعویض و گاهی بالاتر نیز می باشد.

2-2-جریان هوا CFM))

بر اساس ACH  که موردنیاز است و همچنین سایز هر اتاق کلاس بندی شده در فضای اتاق تمیز، شما قادر به محاسبه میزان جریان هوای موردنیاز CFM)) هستید، برای مثال برای یک اتاق کوچک 8×15×10و50(ISO7)ACHشما نیاز به CFM1000دارید. توجه داشته باشید که ارتفاع می تواند بر روی محاسبات تاثیر مستقیم بگذارد. ارتفاع هر اتاق به طور مستقیم بر میزان جریان هوا و CFM تاثیر می گذارد.

3-2- فیلترهای هپا

اتاق هایی که از لحاظ تمیزی بالاتر هستند نیاز به فیلترهای هپای بیشتری دارند. به طور کلی یک فیلتر هپا می تواند 700 تا 400CFM  را تولید کند. فیلترهای هپا از لحاظ طراحی، متفاوت هستند متوسط CFM برای هر فیلتر هپا 500CFM  در نظر گرفته می شود.

2-4-برگشت هوا

علاوه بر فیلترهای هپا در اتاق تمیز شما نیازمند برگشت هوا نیز می باشید. میزان برگشت هوا بستگی به ظرفیت اتاق شما دارد. برگشت هوا در بازار مدل های متفاوتی دارند.

2-5- فشار

اتاق تمیز معمولا باید در حالت فشار مثبت باشد، بجز مواردی که داروهای خطرزا تولید می شود که باید در این حالت فشار اتاق تمیز منفی بلشد تا از آلودگی دیگر فضاها جلوگیری شود. فشار مثبت باعث می شود که هوای اتاق تمیز به بیرون برود و در نتیجه با این کار از آلودگی فضای اتاق تمیز جلوگیری می کند. برای جلوگیری از ورود آلودگی ها به فضای اتاق تمیز می بایست یک اتاق به عنوان anteroomمابین فضا و اتاق کلاس بندی شده و فضای کنترل نشده تعبیه کرد و فضای این anteroom را افزایش داد که به عنوان یک ایرلاک عمل کند.

بازخوردها