راه اندازی اتاق تمیز (کلین روم) و مستند سازی

آزمودن و گواهی سازی، فرایندی به صورت زیر دارد :

- ایجاد یک روند گام به گام

- تطبیق شاخص های جریان هوا، دما و رطوبت مورد نیاز

- برآورده سازی و تطبیق شاخص ها با نیازمندی های استاندارد ISO 14644

- آزمودن نیازمندی ها بر اساس طبقه بندی یا کلاس بندی ISO

حداقل مواردی که شامل استاندارد ISO 14644 می گردند شامل موارد زیر می باشد :

- تست جریان ها و ممیزی نرخ جریان هوا

- بررسی و تست جهت اطمینان از عدم آسیب به تجهیزات حین نصب

- شمارش ذرات جهت تایید پاکیزگی

بازخوردها