اهداف طراحی اتاق تمیز در کارخانجات دارویی

 • - ممانعت از ورود آلودگی های محیط خروجی به داخل اتاق تمیز

 

 • - حذف یا تقلیل آلودگی های ناشی از فرایند تولید

 

 • - حذف یا تقلیل آلودگی های ناشی از فعالیت پرسنل در اتاق تمیز

 

 • - کنترل خطرات ناشی از استفاده مواد اولیه

 

 • - مهار آلودگی های متقابل محصول به محصول

 

 • - حفاظت از پرسنل

 

 • - کنترل و مدیریت حرکت پرسنل با بهینه سازی ترتیب و ارتباط بین اتاق ها

 

 • - امنیت کلی عملیات با کنترل ورود و خروج پرسنل و مواد

 

 • - ایجاد شرایط مطلوب برای کارکنان

 

 • - ایجاد شرایط ویژه و اختصاصی برای محصولات

 

 • - انطباق دستگاه ها و تجهیزات برای استفاده ایمن و آسان و همچنین دسترسی آسان برای تعمیر و نگهداری آن ها

 

 • - نظارت موثر بر اتاق تمیز

بازخوردها