اصول بهینه تولید (GMP) برای مراکز انتقال خون راهنمای سازمان جهانی بهداشت

اصول بهینه تولید (GMP) برای مراکز انتقال خون راهنمای سازمان جهانی بهداشت


WHO guidelines on good manufacturing practices for blood establishments


علی اصغر صفری فرد


مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران


موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون


انتشارات زهد، 1395

لطفا جهت دانلود فایل اصلی کتاب کلیک نمایید

بازخوردها