Loading...
مشاوره، طراحی، ساخت و نظارت اتاق تمیز و نوسازی و بازسازی، نگهداری و تعمیرات، بهینه سازی کارخانجات (دارویی، ملزومات دارویی، تجهیزات پزشکی، آرایشی و بهداشتی، ضدعفونی کننده ها، شوینده ها، مواد غذایی و صنعتی)

کاربرد انرژی حاصل از جزر و مد

کاربرد انرژی حاصل از جزر و مد

در زمان هاي گذشته و حتي قبل از ميلاد حضرت مسيح از انرژي جزر و مدي براي اهدافي خاص استفاده شده است. در اين بخش به طور مختصر به ديگر كاربردهاي انرژي جزر و مد اشاره شده است:

توليد برق

از اختلاف ارتفاعي كه از پديده جزر و مد، در سطح درياها بوجود مي آيد مي توانيم با روشهاي خاص برق توليد كنيم.

استفاده از انرژي جزر و مد در نجات كشتي ها

در اين روش شناورهايي متناسب با وزن جسم غرق شده انتخاب و به هنگام جزر محكم به جسم غرق شده متصل مي گردند. اين شناورها عموماً بارج ها و يا شبكه‌هاي آب بندي شده مي باشند. با شروع مد،‌ شناور به طرف بالا حركت و زمان بالا آمدن، جسم مغروق را از بستر جدا مي كند.

آبياري زمين هاي ساحلي

در اين روش كانال هاي مزارع كه هم تراز با سطح متوسط آب رودخانه مي باشند به هنگام جزر و مد كه معمولاً دوبار در روز مي باشد،‌ به هنگام مد آب دريافت كرده و آن را به سطح مزارع منتشر مي كنند. به هنگام جزر سطح آب رودخانه پائين آمده و كانال ها خشك مي شوند. به اين ترتيب زمين ها بطور خودكار دوبار در روز آبياري مي شوند.

استفاده از جزر و مد براي ماهيگيري

در مناطقي كه داراي اختلاف جزر و مد قابل توجهي مي باشند مي توان با بستن تورهاي عمودي در بخش هايي كه در آب مد پرشده و در آب جزر خشك مي شوند براي ماهيگيري استفاده كرد.

مقدار انرژي قابل استحصال از جزر و مد

به گفته كارشناسان كل توان جزر و مدي پراكنده در جهان حدود 106×4/2 مگاوات (پتانسيل) مي باشد كه حدود يك سوم مصرف برق جهان در اوائل دهه 1970 مي‌باشد. در حدود 106 مگاوات از اين مقدار در آبها و سواحل كم عمق بوجود مي آيد كه با توجه به سرمايه گذاري عظيم لازمه، قابل استحصال نمي باشد. تنها بخشي كوچك از توان باقيمانده قابل حصول به نظر مي رسد.

انرژي پتانسيل قابل استحصال در جزر و مد كه با دامنه R برحسب متر وارد حوضچه اي به مساحت A برحسب كيلومتر مربع مي‌شود برابر است با:حاصلضرب نيرويي كه به خاطر كنترل حركت جريان آب در دسترس مي باشد در متوسط فاصله عمودي پيموده شده توسط آب، يعني:

 فاصله × نيرو = W

g: شتاب جاذبه زمين (m/s2)

ro: (رو) دانسيته آب (kg/m3)

A: مساحت حوضچه (km2)

R: دامنه جزر و مد (m)

نظرات