Loading...
مشاوره، طراحی، ساخت و نظارت اتاق تمیز در کارخانجات دارویی، ملزومات دارویی، تجهیزات پزشکی و بهداشتی

عوامل اقتصادی رشد سیستم های فتوولتاییک

عوامل اقتصادی رشد سیستم های فتوولتاییک

عوامل اقتصادی رشد سیستم های فتوولتائیک

هم اکنون سیستم های 2 کیلووات ساعتی(در روز)، برای مصارف خانگی در مناطق مختلف دنیا مورد استفاده قرار می گیرد که در آن مناطق دارای صرفهﻯ اقتصادی است. عوامل زیادی در اقتصادی شدن استفاده از سیستم های فتوولتائیک نقش دارد. در واقع برآیند منافع عمومی و منافع شخصی استفاده از این سیستم ها باید مورد توجه قرار گیرد. مهمترین چیزی که افراد را به استفاده از سیستم های فتوولتائیک ترغیب می کند، صرفه جویی اقتصادی است. در کنار آن جلوگیری از آلودگی محیط زیست نیز می تواند باعث روی آوردن مردم به استفاده از این سیستم ها شود.

اما این سیستم ها تنها دارای منفعت شخصی نیستند. دولت ها و جوامع نیز از اجرای این سیستم ها در منازل سود می برند. در زیر به چند نمونه از این منافع عمومی اشاره می شود:

1- حفاظت ازمحیط زیست و کاهش هزینه های ناشی از آلودگی آن

تولید برق از خورشید به معنی استفادهﻱ کمتر از سوخت های فسیلی می باشد. در نتیجه آلودگی و گازهای گلخانه ای از نیروگاه ها کمتر منتشر می شود. تولید گاز  CO2 هزینه های زیادی برای جوامع به همراه دارد. هزينه هاي اجتماعي هر تن 2CO در پروژهﻱ تعيين خسارات اروپا در سال 2003، 18 یورو برآورد شده است. در ایران به گفتهﻱ مقامات مسئول در سال 1387، بیش از 131.37 میلیون تن CO2  توسط نیروگاه های کشور تولید شده است. یعنی در یک سال در حدود 2.36 میلیارد یورو خسارت به کشور وارد آمده است. استفاده از سیستم های فتوولتائیک باعث کاهش تولید دی اکسید کربن و در نتیجه کاهش خسارتهای مالی و زیست محیطی ناشی از آن می شود.

2- پایداری شبکه

استفاده از سیستم های فتوولتائیک باعث کاهش نیاز مشترکین به شبکهﻱ سراسری برق می شود. کاهش نیاز یعنی کاهش لزوم ساخت نیروگاه های تولید برق با سوخت فسیلی و همچنین کاهش نیاز به ارتقای پر هزینهﻱ شبکهﻱ سراسری می باشد.

3- کاهش نیاز به سوخت فسیلی

امروزه مصرف انرژی حاصل از سوخت های فسیلی سریع تر از مدت زمان پیدایش آنان است. در یک سال بشر انرژی ای راکه طی 1 میلیون سال تولید شده است مصرف می کند. این موضوع به وضوح نشان می دهد که این منابع به زودی به اتمام خواهند رسید. بنابراین استفاده از سیستم های فتوولتائیک به عنوان منابع تولید انرژی پایدار، از اهمیت زیادی برخوردار است.

4- ایجاد اشتغال

تحقیقات اخیر نشان می دهد که انرژی خورشیدی به ازای هر کیلووات، شغل های بیشتری نسبت به نیروگاه های سوخت فسیلی و هسته ای ایجاد می کند.

عوامل ذکر شده باعث شده که در کشورهای صنعتی برای اجرای سیستم های فتوولتائیک خانگی کمک های مالی گسترده به صورت وام و یا کمک بلاعوض اختصاص داده شود. این کار باعث شده که اجرای این سیستم ها در این کشورها دارای صرفهﻱ اقتصادی باشد.

نظرات