Loading...
مشاوره، طراحی، ساخت و نظارت اتاق تمیز و نوسازی و بازسازی، نگهداری و تعمیرات، بهینه سازی کارخانجات (دارویی، ملزومات دارویی، تجهیزات پزشکی، آرایشی و بهداشتی، ضدعفونی کننده ها، شوینده ها، مواد غذایی و صنعتی)

دسته بندی منابع ژئوترمال

دسته بندی منابع ژئوترمال

دسته بندي منابع ژئوترمال

رايج ترين معيار براي دسته بندي ژئوترمال، معياري است كه بر اساس آنتالپي سيالات ژئوترمال كه عامل اصلي انتقال حرارت از سنگهاي داغ موجود در اعماق زمين به سطح آن قلمداد مي شوند، پايه ريزي مي گردد. آنتالپي كه در حالت كلي مي توان آنرا با دما مناسب  پنداشت، پارامتري است كه بر محتواي حرارتي سيالات دلالت داشتند و تصويري كلي از ارزش آنها ارائه مي دهد. منابع ژئوترمال بر حسب معيارهاي مختلف مطابق جدول زیر به سه  نوع آنتالپي – پايين آنتالپي- متوسط و آنتالپي – بالا تقسيم مي شوند. مافلر و كتلدي (Muffler and cataldi) روش (a) را براي دسته بندي منابع ژئوترمال ابداع نمودند متخصصين ديگري همچون هو خشتاين (Hochstein) روش (b) و برخي ديگر نظير بندريتر و كرمي (Benderitter and Cormy) روش (c) را پايه گذاري نمودند؛ هائنل (Haenel) و چند تن ديگر نيز روش (d) را پيشنهاد نمودند كه در اين روش بين منابع سازگار با فرآيند توليد برق (منابع آنتالپي بالا) و منابع مناسب كاربردهاي حرارتي مستقيم ( منابع آنتالپي – پايين) تمايز محسوسي قائل گرديده اند.

نوع منابع

(a)

(b)

(c)

(d)

منابع آنتالپي – پايين

٩٠<

١٢٥<

١٠٠<

١٥٠≥

منابع آنالپي – متوسط

١٥٠-٩٠

٢٢٥-١٢٥

٢٠٠-١٠٠

-

منابع آنالپي – بالا

١٥٠>

٢٢٥>

٢٠٠>

١٥٠>

      جدول - دسته بندي منابع ژئوترمال (C º)

بر اساس دسته بندي هوخشتاين، منابع كوچك ژئوترمال غالباًً جزء منابع آنتالپي پايين (C º ١٢٥< ) و بعضي نيز جزء منابع آنتالپي متوسط (C º ٢٢٥-١٢٥) قلمداد مي شوند. معمولاً بين سيستم هاي ژئوترمال آب يا مايع غالب (water dominated systems) و سيستم هاي ژئوترمال بخار غالب (يا بخار آب خشك) (Vapour dominated systems) تمايز ويژه اي قائل مي شوند در سيستمهاي آب – غالب اين فاز مايع است كه در طول زمان، فشار سيال را كنترل مي كند در اين نوع سيستمها ممكن است مقدار كمي هم بخار (معمولاًَ به شكل حبابهاي مجزا) وجود داشته باشد اين نوع سيستمهاي ژئوترمال كه محدوده دمايي آنها مي تواند مقادير كوچكتر از C º١٢٥ تا مقادير بزرگتر از C º٢٢٥ را در برگيرد ، بيش ا زسيستمهاي بخار – غالب در سطح جهان پراكنده شده اند بسته به مقادير دما و فشار، اين نوع سيستمهاي مي توانند مقادير فراواني از آبهاي داغ و انواع مخلوطهاي آب و بخار آب، بخارات آب مرطوب و در برخي موارد، بخارات آب خشك را در خود بپروراند در سيستمهاي بخار غالب همزيستي و مسالمت آميزي بين فازهاي مايع و بخار آب در داخل مخزن برقرار است و اين  فاز بخار است كه در طول زمان فشار سيال را كنترل مي كند اين نوع سيستم هاي ژئوترمال كه معروفترين آنها درLarderello در كشور ايتاليا و The Geysers در ايالت كاليفرنيا آمريكا مي باشند تا حدودي زيادي نادر و كم يابند و جزء سيستم هاي دما بالا قلمداد مي شوند اين نوع سيستم هاي معمولاًَ مي توانند بازه و سيعي از بخارات آب خشك تا ما فوق گرم را در خود بپرورانند.

نظرات