Loading...
مشاوره، طراحی، ساخت و نظارت اتاق تمیز و نوسازی و بازسازی، نگهداری و تعمیرات، بهینه سازی کارخانجات (دارویی، ملزومات دارویی، تجهیزات پزشکی، آرایشی و بهداشتی، ضدعفونی کننده ها، شوینده ها، مواد غذایی و صنعتی)

مسائل زيست محيطی نيروگاه های جزر و مدی

مسائل زيست محيطی نيروگاه های جزر و مدی

مسائل زيست محيطی نيروگاه هاي جزر و مدی

مهمترين پارامترهايي كه بر تصميم گيري در مورد ساخت نيروگاههاي جزر و مدي اثر مي گذارد، ممكن است اصلاً پارامترهاي اقتصادي نبوده بلكه بيشتر به مسائل زيست محيطي مربوط باشد.زيرا با احداث يك طرح جزر و مدي و يك حوضچه شدت جزر و مد در آن ناحيه كاهش مي يابد و بنابراين مقدار آبي كه به حوضچه وارد يا از آن خارج مي شود كاهش مي يابد. اين تغييرات اساسي، محيط زيست اطراف و داخل حوضچه را تحت تأثير قرار داده و تغييراتي را در آن ايجاد مي كند. اين تغييرات عامل تغيير كيفيت آب، ميزان رسوب و طبيعت مي باشد. هريك از اين پارامترها جداگانه بيان خواهد شد. مزاياي يك نيروگاه جزر و مدي شامل اين حقيقت است كه اين نيروگاه ها داراي منابع انرژي برگشت پذير قابل پيش بيني هستند و با طراحي دقيق و ساخت مناسب، يك نيروگاه جزر و مدي عمر طولاني خواهد داشت. با توجه به اينكه منابع سوخت موجود در كره زمين محدود است و تزريق فراوان گاز co2 به اتمسفر (ناشي از احتراق سوخت در نيروگاه هاي حرارتي) كه سبب افزايش گازهاي گلخانه اي مي گردد، استفاده از نيروگاه هاي جزر و مدي را در قرن اخير به دليل مسائل زيست محيطي بيش از پيش مدنظر و مورد توجه قرار داده است.

رسوبات

عرض و عميق كردن مدخل ورودي يك رود به دريا سبب مي شود كه از سرعت جريان آب در اين ناحيه كاسته شود به همين دليل رسوبات در اين ناحيه تجمع پيدا مي كنند تا زمانيكه عرض مدخل به اندازه اي كاهش پيدا كند كه تجمع رسوبات در اين ناحيه كم شود. به همين دليل محل تجمع رسوب به پائين دست انتقال پيدا مي كند. اين مكانيسم ساده بوسيله تغييرات جريان (دبي) رودخانه پيچيده مي شود، مثلاً كم آبي سبب مي شود كه رسوبات در بستر رود تجمع يابند درحاليكه جريانهاي شديد نظير سيل سبب مي شود كه رسوبات به پائين دست انتقال پيدا كنند. بنابراين دو مكانيسم براي حركت رسوبات وجود دارد، يكي كه رسوبات را به سمت بالا دست در بالاي دهانه منتقل كنند و ديگر اينكه رسوبات را به بستر رودخانه منتقل كنند. تركيبي از دو عامل فوق بايد در طراحي سد و تعيين شكل دهانه در نظر گرفته شود و عمر مفيد سد نيز بر مبناي آن تعيين گردد.

اثرات بر طبيعت

اثر نيروگاه هاي جزر و مدي بر طبيعت بسيار ناچيز است زيرا اين نيروگاه ها سبب بارش باران هاي اسيدي و يا موجب تشعشات راديواكتيو در طبيعت نمي شوند. همچنين وقتي كه نيروگاه جزر و مدي در حال كار است آلودگي‌هاي صوتي آن خيلي كم است. با احداث يك سد براي ساخت يك نيروگاه از شدت جزر و مد در آن محل كاسته شده و با تغييرات رسوب گذاري شكل زندگي آبزيان در اطراف حوضچه تغيير مي كند. احداث حوضچه در مسير گذر ماهيان مانعي پديد مي آورد كه سبب تلف شدن برخي از آنها در حين عبور از آن واحد مي شود. شرايط حيات پرندگاني كه بطور دائمي يا فصلي در دهانه رود زندگي مي كنند نيز با احداث اين حوضچه تغيير مي كند. به اين نحو كه با احداث سد ارتفاع آب در حوضچه بطور تنظيم شده خواهد بود و لذا دوره زماني تغذيه مرغان دريايي تغيير مي كند. براي انجام خاكريزي سد لازم است ناحيه ديگري تخريب شود تا مواد اوليه براي خاكريزي فراهم گردد. احداث سد همچنين چشم انداز طبيعي موجود را از بين مي‌برد، ولي به دليل حوضچه اي كه به وجود مي آيد محل مناسبي براي قايقراني و ورزشهاي آبي مي باشد، بنابراين جلب و جذب توريست فراهم مي گردد.

شايد اين سوال مطرح شود كه ساخت اين گونه سدها در كنار ساحل با نظريات شوراي انرژي براي محافظت از سواحل دريا مغاير مي باشد اما در پاسخ بايد گفت كه به منظور بررسي اثرات سوء زيست محيطي يك نيروگاه انرژي تجديدپذير بايد تمامي اثرات مفيد و سوء زيست محيطي ناشي از اين گونه نيروگاه ها را در نظر گرفت چه بسا در تمامي محاسبات مربوط به نيروگاه هاي جزر و مدي، سهم هزينه ناشي از رفع اثرات سوء زيست محيطي در حدود صفر بوده و يا درصد بسيار ناچيزي را از كل هزينه ها به خود اختصاص داده است به هر حال اين موضوع اين مهم را اثبات مي كند كه تأثيرات نيروگاههاي جزر و مدي روي محيط زيست مي تواند ساخت اين نيروگاه ها را از نظر محيط زيستي توجيه كند. ساخت سد باعث بالا آمدن سطح آب حداقل و پائين آمدن سطح آب حداكثر در حوضچه مي گردد. تغييراتي كه براي جزر و مد و جريان هاي آب در زمان ساخت و همچنين ديرتر در زمان عملكرد يك سد اتفاق مي افتد باعث تغييراتي در مشخصات رسوب و همچنين كيفيت آب مي گردد. اين عوامل سهم عمده اي در تأثير روي دهانه ورودي جزر و مد همچنين محيط و اكولوژي دارد.

اين موضوع قابل توجه است كه تخمين در ارتباط با تأثير روي محيط بايد همراه با تعريف دقيق از تغييرات ممكن در الگوي حركت آب باشد به هر حال واقعيت در مورد نيروگاه سه ورن (Severn) اين است كه وجود اين سد مي‌تواند تأثيرات جبران كننده‌اي در مورد سطح ساحل، شنها و رسوب معلق در آب داشته باشد. براي مثال آب در مدخل ورودي به صورت طبيعي ميزان زيادي از رسوبات معلق را همراه خود مي‌آورد و اين باعث غيرقابل نفوذ بودن امواج نور در آب مي شود. اما با ايجاد سد، شدت جريانات جزر و مدي كاهش مي يابد و باعث مي شود بعضي از اين رسوبات ته نشين شده و باعث شفاف‌تر شدن آب گردد. با ايجاد اين تغيير نفوذ امواج آفتاب بيشتر شده و باعث افزايش پتانسيل آب براي تأمين غذاي ماهي ها و پرندگان خواهد شد. تأثيرات ديگر اين نيروگاه ها را روي محيط زيست مي توان از جمله نقش موثر سد در محافظت بر عليه طوفان ها، محدودكردن امواج محلي، تأثير روي اقتصاد محلي ايجاد اشتغال، ‌فرصت هاي پيش آمده براي ورزش هاي آبي، همچنين با توجه به محل قرارگيري سد، بوجود آمدن راههاي جديد و راه آهن را از نكات مثبت اين نيروگاه در نظرگرفت.

 

 نتيجه گيری

نتايج زير در مورد انرژي جزر و مدي حاصل شده است: در دسترس بودن انرژي جزر و مدي محدود به مناطقي است كه در آنها دامنه جزر و مد بزرگ است. تكنولوژي جزر و مدي نسبتاً تكامل يافته است، اما روش هاي معمول استخراج اين نوع انرژي هنوز هم به بهبود كارآيي اقتصادي نياز دارند. موقعيت رقابتي برق جزر و مدي از بسياري جهات به ويژگي هاي محلي بستگي دارد، اما بطور كلي اين مسئله به نرخ هاي بهره و ميزان داخلي شدن هزينه هاي اجتماعي توليد برق فسيلي وابسته است. پيش بيني هاي توسعه، توليد 12 تراوات ساعت در سال از نيروگاههاي جزر و مدي را تا 2020 و تحت سناريويي كه بر شرايط فعلي اقتصادي و رفتار فعلي هزينه هاي اجتماعي مبتني است برآورد مي كند. تحت سناريوي مساعد مقدار توليد 60 تراوات ساعت در سال پيش بيني مي شود اين ارقام به ترتيب معادل 7/2 و 5/13 Mtoe مي‌باشد. طرح هايي كه مستلزم ساخت سد و تخريب قابل ملاحظه زيستگاه هاي طبيعي هستند، از نظر كساني كه ديدگاه هاي موافق و گسترده اي نسبت به محيط زيست دارند قابل قبول تلقي نمي شوند. اگر چنين ديدگاه هايي رايج باشند اين طرح ها نمي توانند در رسيدن به پتانسيل هاي پيش بيني شده نقش مهمي ايفا كنند.

Mtoe = Mega tone of oil equivalent

نظرات