Loading...
مشاوره، طراحی، ساخت و نظارت اتاق تمیز و نوسازی و بازسازی، نگهداری و تعمیرات، بهینه سازی کارخانجات (دارویی، ملزومات دارویی، تجهیزات پزشکی، آرایشی و بهداشتی، ضدعفونی کننده ها، شوینده ها، مواد غذایی و صنعتی)

توربين بخار خروجی - اتمسفری متداول ، مورد استفاده در نیروگاه ژئوترمال

توربين بخار خروجی - اتمسفری متداول ، مورد استفاده در نیروگاه ژئوترمال

توربين بخار خروجی- اتمسفري متداول  

(Atmospherin exhaust conventional steam turbine)

توربين هاي خروجي – اتمسفري كه فشار پشت آنها با محيط برابر است، ساده ترين و از حيث هزينه سرمايه گذاري، ارزان قيمت ترين ، سيكل ژئوترمال به شمار مي روند در اين نوع سيستمها ، بخار آب از سيال ژئوترمال خروجي از چاه جداسازي شده و به داخل يك توربين بخار جريان محوري متداول، كه خروجي آن مستقيماًَ به محيط اطراف تخليه مي شود ارسال مي گردد طرح ساده اي از يك واحد نيروگاهي خروجي  - اتمسفري در شكل زیر نشان داده شده است اين نوع سيستمها شايد چيزي در حدود دو برا بر  واحدهاي نيروگاهي خروجي – كندانس به ازاء هر كيلووات برق توليدي (با فرض فشارهاي ورودي يكسان) بخار آب مصرف مي كنند و ازهمين رو ميزان مصرف انرژي وهزينه كلي چاههاي آنها در سطح بالاتري قرار دارد با وجود اين واحدهاي نيروگاهي  خروجي – اتمسفريي، كاربرد خاص خود را به عنوان واحدهاي كمكي ((Pilot Plants و واحدهاي پشتيباني (Stand-by plants) دارا مي باشند، كه در آنها از جريانات ضعيف خروجي از چاههاي دور از يكديگر و همچنين خروجي چاههاي آزمايشي (در حين توسعه حوزه) براي توليد برق استفاده مي شود، ديگر مزيت واحدهاي نيروگاهي خروجي – اتمسفري اين است كه معمولاًَ مي توان آنها را بدون نياز به يك منبع برق خارجي راه اندازي نمود، زيرا تنها دستگاه جانبي ضروري سيستم يعني پمپ روغن روان كاري را مي توان بوسيله يك توربين بخار كوچك بكار انداخت.

طرح ساده سيكل خروجي ـ اتمسفري

طرح ساده اي از دو نوع توربوآلترناتور خروجي – اتمسفري كوچك، ساخت صنايع سنگين ميتسوبيشي(Mitsubishi lndustries) در شكل زیر نشان داده شده است. اين واحدها را مي توان با انتخاب فشارهاي ورودي مناسب و پره گذاري صحيح بعنوان واحدهاي خروجي كندانس نيز بكار گرفت.

 

طرح ساده ميني توربينهاي modular 5/10 و MPT-2L ساخت صنايع سنگين ميتسوبيشي

 

مصرف بخار

ميزان مصرف بخار واحدهاي خروجي- اتمسفري استاندارد، ساخت صنايع سنگين ميتسوبيشي، در شكل زیر نشان داده شده است. اين نمودار با فرض ايده ال عدم گازهاي غير قابل كندانس در جريان بخار آب رسم شده است، منحني هاي مصرف بخار صرفاًَ مقدار نامي مصرف بخار و باري را كه مي توان براي يك فشار ورودي نامي و معين در نقطه كاري طرح ( شرايط نامي) انتظار داشت، نشان مي دهند. اين منحني ها هيچگونه اشاره اي به مقادير مصرف بخار و بار توليدي يك فرآيند معمولي با مقادير مربوط به فرآيند اختناق (آنتالپي – ثابت) با فشاري ورودي مشابه ندارند از انيرو اين منحني ها بيانگر نحوه عملكرد هيچيك از انواع توربين ها نمي باشند، بلكه بيشتر، نمايانگر نقاط كاري طرح   مي باشد كه با استفاده از توربينهاي استاندارد و با پره گذاري مناسب بر روي آنها مي توان بدانها دست يافت با اينحال، توربينها استاندارد بگونه اي طراحي مي شوند كه قابليت تغيير كاربردي را داشته و بتوانند عملكرد خوب خود را در فشارهاي ورودي مختلف حفظ كنند. معمولاًَ بازده آيزونتروپيك توربين هاي استاندارد در شرايط خاص طراحي اندكي كمتر از ٥٠ درصد بار نامي طرح در نظر گرفته مي شود كه البته به مرور زمان شاهد افت تدريجي بازده به مقادير پايين تر خواهيم بود.

 

ارتفاع محلي كه واحد نيروگاهي در آن مشغول فعاليت مي باشند تاثير بسزايي بر نرخ توان الكتريكي حاصل از جريان بخار آبي با فشار ورودي و نرخ جريان جرمي معين دارد. در ارتفاعات بالاتر، به دليل پايين تر بودن فشار اتمسفر و در نتيجه پايين تر بودن فشار خروجي سيستم، توان الكتريكي بيشتري توليد مي شود  به عنوان مثال در حوزه Olkaria  در كشور كنيا ( با ارتفاع ١٩٥٠ متر بالاتر از سطح دريا) كه فشار اتمسفر bara 8/0 مي باشد ميزان قابل وصول از جريان بخار آبي با نرخ جريان جرمي معين و فشار ورودي فرضي ، bara 8/0 ، ٥/١٠% بيشتر از نواحي همسطح دريا است. ضمناًَ اگر از فشار ورودي پايين تري استفاده شود، رقم مذكور بزرگتر خواهد بود.

نظرات