Loading...
مشاوره، طراحی، ساخت و نظارت اتاق تمیز در کارخانجات دارویی، ملزومات دارویی، تجهیزات پزشکی و بهداشتی

اهداف مدیریت توان راکتیو

اهداف مدیریت توان راکتیو

جبران بار

جبران بار عبارت است از مدیریت توان راکتیو که به منظور بهبود بخشیدن به کیفیت تغذیه در سیستم های صنعتی ac انجام می گیرد. اصطلاح جبران بار در جایی استعمال می شودکه مدیریت توان راکتیوبرای یک بار تنها انجام می گیردوبوسیله جبران کننده معمولاً در محلی که در تملک مصرف کننده قراردارددر نزدیکی بار مصرفی نصب می شود. پاره ای از اهداف و روش های بکار گرفته شده در جبران باربا آنچه که در جبران شبکه های وسیع تغذیه مورد نظر است بطورقابل ملاحظه ای تفاوت دارد. در جبران باراهداف اصلی سه گانه زیر مورد نظر است:

1- اصلاح ضریب توان

2- بهبود تنظیم ولتاژ

3- متعادل کردن بار

 

اصلاح ضریب توان به این معناست که توان راکتیو مورد نیاز بار به جای آنکه از نیروگاه دوردست تامین گردد در محل نزدیک بار تولید گردد. اغلب بارهای صنعتی دارای ضریب توان پس فاز هستند یعنی توان راکتیو جذب می نمایند.بنابراین جریان بارمقدارش از آنچه که برای تامین توان واقعی ضروری است بیشتر خواهد بود. تنها توان واقعی است که سر انجام در تبدیل انرژی مفید خواهد بودوجریان اضافی نشان دهنده اتلاف است که مشتری نه تنها بایستی بها هزینه اضافی کابلی که آن را انتقال می دهدبپردازدبلکه تلفات ژولی اضافی ایجاد شده در کل تغذیه را نیز می پردازد. تنظیم ولتاژ در حضور بارهایی که توان راکتیو مصرفی آنها تغییر می کند یک موضوع مهم و در مواردی یک مساله بحران خواهد بود. توان راکتیو مصرفی کلیه بارها تغییر می کند، گرچه مقدار ومیزان تغییرات آنهاکاملاً متفاوت است.این تغییرات توان راکتیو در تمامی موارد منجر به تغییرات ولتاژ در نقطه تغذیه می گردد و این تغییرات ولتاژ بر عملکرد مفید و موثر کلیه وسایل متصل به نقطه تغذیه مداخله نموده و منجر به امکان تداخل در بارهای مصرف کننده های مختلف می گردد.

بدیهی ترین روش بهبود ولتاژ یا قوی تر کردن ولتاژ سیستم قدرت به کمک افزایش اندازه و تعداد واحدهای تولید کننده برق و با هر چه متراکم کردن شبکه های به هم پیوسته می باشد. این روش عموماً غیر اقتصادی بوده و منجر به افزایش سطح اتصال کوتاه و مقادیر نامی کلیدها می شود.راه عملی تر وبا صرفه تر این است که اندازه این سیستم قدرت برحسب ماکزیمم تقاضای توان واقعی طراحی شود و توان راکتیو بوسیله جبران کننده هایی که دارای قابلیت انعطاف بیش از مولدها بوده و در تغییرسطح اتصال کوتاه دخالت ندارند، فراهم گردد. مساله سومی که در جبران بار مد نظر است متعادل کردن بار است. اکثر سیستم های قدرت ac سه فاز بوده و برای عملکرد متعادل طراحی می شوند. عملکرد نا متعادل منجربه ایجاد مولفه های جریان توالی صفرومنفی می گردد.اینگونه مولفه های جریان اثرا نا مطلوبی چون ایجاد تلفات در موتورها و مولدها،گشتاور نوسانی در ماشینهای ac افزایش ریپل در یکسو کننده ها،عملکرد غلط انواع تجهیزات،اشباع ترانسفورماتورها و جریان اضافی سیم زمین را به دنبال خواهد داشت. انواع خاصی از وسایل (منجمله برخی از جبران کننده ها) در عملکرد متادل هارمونیک سوم راکاهش می دهند. درشرایط کارنامتعادل این هارمونی نیز در سیستم قدرت ظاهرمی شود. هارمونیک ها معمولاًبوسیله فیلترحذف می گردند که در آینده توضیح داده خواهد شد.

نظرات